Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel webu – Jakub Mišák zpracovával vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům bude mít přístup pouze Jakub Mišák.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Jakub Mišák bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s komunikací.

Kontaktní údaje správce

Jakuba Mišáka můžete kontaktovat na emailu: info@3dtisklbc.cz. Jakub Mišák je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k vašim osobním údajům, ale pravděpodobně to dělat nebude.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Jakub Mišák bude vaše osobní údaje zpracovávat za účelem komunikace a nebude je poskytovat dalším subjektům.

Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je váš souhlas a skutečnost, že vaše osobní údaje jsou nezbytné k vzájemné komunikaci. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat Jakubovi Mišákovi. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem emailového komunikace, Jakub Mišák osobní údaje v tomto rozsahu dále zpracovávat nebude, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně (!!) odvolat, a to prostřednictvím emailu info@3dtisklbc.cz Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce.

Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány

Jakub Mišák bude vaše osobní údaje zpracovávat, dokud souhlas neodvoláte.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz